Введите номер запчасти или VIN

Публичный договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Інтернет-магазин EXIST.UA, надалі іменується «Продавець», публікує офіційну пропозицію будь-якій фізичній особі, надалі іменується «Покупець», надалі разом іменуються «Сторони», укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом шляхом акцепту (прийняття) всіх його істотних умов без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Продавець зобов’язується надати і передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і своєчасно прийняти запасні частини та інші товари до автомобілів (далі – «Товар»).

1.2. Покупець замовляє та купує Товар для задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

1.3. Продавець продає Товар на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює на сайті WWW.EXIST.UA (далі – Сайт) самостійно або за допомогою Продавця, і є невід'ємною частиною Договору.

1.4. Товар характеризується Кодом (номером деталі), очікуваним строком, ціною. Інформація про Товар знаходиться на Сайті та може бути уточнена у Продавця.

1.5. Усі представлені на Сайті Товари є пропозиціями партнерських складів Продавця і поставляються виключно на підставі індивідуального Замовлення Покупця.

1.6. Оформлення Покупцем Замовлення означає згоду с усіма умовами Публічного договору купівлі-продажу і є фактом його заключення.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

2.1. Для кожного Товару на Сайті вказано очікуваний строк поставки.

2.1.1. Очікувані строки є середньостатистичними і відраховуються в робочих днях з дати початку виконання Замовлення і до дати надходження Товару до офісу продажу.

2.1.2. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного строку не відбулося, Продавець без погодження з Покупцем застосовує додатковий строк, який разом з очікуваним строком становлять загальний строк виконання Замовлення.

2.2. Загальний строк виконання Замовлення становить:

2.2.1. Для Товарів з очікуваним строком до 4 днів включно – не більше 5 (п’яти) робочих днів.

2.2.2. Для Товарів з очікуваним строком від 5 до 10 днів включно - не більше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів

2.2.3. Для Товарів з очікуваним строком від 11 до 21 днів включно – не більше 30 (тридцяти) робочих днів.

2.2.4.Для Товарів з очікуваним строком від 22 до 30 днів включно - не більше 45 (сорока п’яти) робочих днів.

2.2.5. Для Товарів з очікуваним строком більше 30 днів – не більше 50 (п’ятдесяти) робочих днів.

2.3. Загальним строком виконання Замовлення, яке складається з декількох Товарів, що мають різні строки виконання, є найбільший строк.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

3.1. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом прийому-передачі.

3.2. Замовлення може бути виконаним повністю або частково, а також може бути анульоване.

3.2.1. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім на відповідному партнерському складі.

3.2.2. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до офісу продажу.

3.3. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка замовлення».

3.4. Право власності на Товар та ризики його випадкового знищення або пошкодження переходить від Продавця до Покупця:

3.4.1. В момент фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні в офісі продажу, від кур’єра Продавця, а також від кур’єра або у відділенні транспортних компаній, які вказані на Сайті в розділі «Доставка замовлення».

3.4.2. В момент передачі Товару перевізнику при доставці іншими транспортними компаніями.

3.5. Покупець зобов’язаний прийняти Товар або вказати адресу для його доставки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження виконаного Замовлення в офіс продажу (реєстрації).

3.6. Товар може бути повернений Продавцю у випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються з наступним:

3.6.1. Місцем повернення Товару є офіс продажу.

3.6.2. Спосіб і дата відправки Товару мають бути погоджені з Продавцем.

3.7. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

3.7.1. Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця.

3.7.2. Покупець може налаштувати оповіщення про хід виконання Замовлення електронною поштою та/або SMS (вказати номер мобільного телефону в міжнародному форматі, наприклад +380673331100).

4. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

4.2. Ціни за Товар відображені на Сайті, включають ПДВ і визначені на умовах самостійного вивозу з офісу продажу.

4.3. Продавець може надавати Покупцю цінові рівні згідно Таблиці знижок на Сайті та інших обставин на власний розсуд.

4.4. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

4.4.1. Платіжною карткою на Сайті.

4.4.2. Внесенням на розрахунковий рахунок Продавця.

4.5. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється у випадках та в строки згідно чинного законодавства України на підставі заяви Покупця.

4.5.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.

4.5.2. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка вказана при реєстрації клієнта на Сайті.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ І ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

5.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам до якості Товарів на території України.

5.2. Прийом-передача Товару здійснюється за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю на підставі видаткової накладної.

5.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, за виключенням прихованих дефектів, приймаються в ході прийому-передачі в офісі продажу, а у разі доставки Товару кур’єром або транспортними компаніями - не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати отримання Товару.

5.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.

5.4.1. Гарантійний строк на Товар вказаний на Сайті в розділі «Умови повернення і гарантія» у таблиці «Гарантійні строки та умови дії гарантії».

5.4.2. Умови виконання гарантійних зобов’язань Продавця, порядок звернення з гарантійною претензією, а також порядок повернення Товару визначені у «Положенні про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині EXIST.UA» (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. Сторони несуть відповідальність за виконання зобов'язань за Договором відповідно до законодавства України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

6.3. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при реєстрації на Сайті електронної адреси, контактних та особистих даних та зобов'язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ.

7.1. Договір набуває чинності від дня укладання та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

7.2. Покупець погоджується на  обробку  його персональних даних, вказаних при реєстрації, згідно законодавства України про захист персональних даних.

8. РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «А.Б.С Україна», м. Київ, 02660, вул. Магнітогорська, 1, оф. 228,

код ЄДРПОУ 39491019

Рахунок 26008056209322 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380269

тлф. (067) 170-18-88, (099) 170-18-88

info@exist.ua
Додаток №1 До Договору купівлі-продажу

ПОЛОЖЕННЯ

про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині EXIST.UA

  1. ОРГИІНАЛЬНІ ТА НЕОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ.

1.1. Оригінальним (Original Equipment, OE) є Товар, який призначений для поставки на конвеєр автовиробника або забезпечення його дилерської мережі з метою здійснення гарантійного та післягарантійного обслуговування і ремонту. Оригінальний Товар має на собі або пакуванні логотип автовиробника і Код, за яким його ідентифікують згідно документації (програмного забезпечення) автовиробника.

1.2. Будь-який інший Товар, незалежно від виробника і пакування, є неоригінальним (Aftermarket, AM).

1.3 Гарантія якості передбачає зобов’язання Продавця здійснити безоплатний ремонт або заміну Товару, який не відповідає технічним вимогам виробника внаслідок виробничого дефекту.

2. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ТА УМОВИ ДІЇ ГАРАНТІЇ.

2.1. Гарантійний строк на Товар вказаний на Сайті в розділі «Умови повернення і гарантія» та, як правило, є не меншим за:

2.1.1 Для оригінального Товару - 6 (шість) місяців з дати прийому-передачі, а у разі потреби його спеціальної установки – з дати установки або 12 000 км пробігу (що наступить раніше).

2.1.2. Для неоригінального Товару - 1 (один) місяць з дати прийому-передачі, а у разі потреби його спеціальної установки - з дати установки або 2 000 км пробігу (що наступить раніше).

2.1.3. Для Товару, який супроводжується гарантійним талоном - строк,  зазначений в такому талоні.

2.2. На Товар, який відноситься до наступних електричних виробів: лампи освітлення; свічки запалювання та накалювання; високовольтні дроти; котушки запалювання, вимикачі та розподільники запалення; датчики, - гарантійний строк не встановлюється, а гарантія обмежується визначенням його працездатності на момент установки на автомобіль.

2.3. Гарантія на автомобільні шини діє до моменту монтажу Товару на транспортний засіб. При виникненні претензії до якості шин в ході експлуатації претензія розглядається за умови надання технічного висновку від сертифікованої «УКРСЕПРО» організації про причини виникнення дефекту та непридатність Товару до подальшої експлуатації.

2.4. Гарантійний строк на Товар, встановлений на автомобілі, які використовуються в таксі, службах перевезення або беруть участь в спортивних змаганнях, зменшується втричі.

2.5. Гарантія діє за умови дотримання Покупцем наступних вимог:

2.5.1. Товар відповідає специфікації автомобіля.

2.5.2. Товар встановлено на автомобіль на СТО, що підтверджується наданням замовлення-наряду.

2.5.3. Непрацездатність (дефектність) Товару підтверджена Актом рекламації.

2.5.4. Гарантійна претензія висунута протягом 10 календарних днів з дати оформлення Акту рекламації.

2.6. Замовлення-наряд на встановлення Товару на СТО має містити дані відповідно до ст. 25 Закону України «Про автомобільний транспорт»:

2.6.1. Найменування і реквізити СТО.

2.6.2. Прізвище та ініціали замовника робіт на СТО

2.6.3. Держномер, VIN-код, рік випуску автомобіля.

2.6.4. Дата заїзду на СТО.

2.6.5. Пробіг  на момент заїзду на СТО.

2.6.4. Перелік виконаних робіт та їх вартість.

2.6.5. Перелік складових частин (матеріалів), використаних під час виконання робіт.

2.6.6. Прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи СТО, печатку СТО (за наявності).

2.6.7. Підпис Покупця про приймання виконаних робіт.

2.7. Акт рекламації має містити відомості згідно зразка, який надається Продавцем Покупцю.

2.8. Гарантія не розповсюджується на наступні випадки:

2.8.1. Пошкодження Товару внаслідок ДТП, під час монтажу або демонтажу, порушення правил експлуатації, установки з порушенням технології виконання ремонтних робіт.

2.8.2 Пошкодження Товару, який належить до паливної системи та системи вихлопу газів автомобіля, що виникло внаслідок застосування низькоякісного палива, в тому числі внаслідок забруднення або застосування етильованого бензину.

2.8.3. Пошкодження підвіски і рульового управління, які виникли внаслідок неналежної експлуатації.

2.8.4. Претензій до шуму (скрипу) гальм, наявності великої кількості абразивного пилу.

2.8.5. Претензій до зовнішніх пошкоджень Товарів, які є склом кузова та приладами освітлення.

2.8.6. Претензій до несправності або корозії Товару, які виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.)

2.8.7. Експлуатаційного зносу і нормальної зміни стану, в том числі старіння, такого Товару, як щітки склоочисника, привідні ремені, гальмівні колодки, диски та барабани, диски зчеплення, свічки запалювання.

2.8.8. Недотримання вимог інструкцій та рекомендацій виробника автомобіля та автозапчастин при проведенні ремонту (заміні частин) систем гідравлічного, електрогідравлічного підсилювача керма, кондиціонування, охолодження щодо проведення промивки систем, перевірки пов’язаних запчастин, заміни тих, що вийшли з ладу і можуть вплинути на роботу нової запчастини, а при заміні компресора кондиціонера щодо обов’язкової заміни фільтра-осушувача і розширювального клапана.

2.8.9. Відсутності у замовленні-наряді при монтажі Товару на автомобіль відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей відповідно до п.2.8.8.

2.8.10. Втручання в вузли, змінення конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу (шліфування, підрізка, тощо), спроб самостійного відновлення чи ремонту.

2.8.11. Належності Товару до категорії витратних матеріалів.

2.8.12. Недотримання Покупцем вимог, за яких діє гарантія.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ГАРАНТІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.

3.1. Покупець має право звернутися з гарантійною претензією до виробника Товару або Продавця за місцем купівлі Товару.

3.2. Гарантійні претензії до Товару виробництва Bosch, за винятком акумуляторних батарей, приймаються виключно при безпосередньому зверненні Покупця до мережі СТО Bosch Service, адреси СТО вказані на сайті виробника.

3.3. Покупець оформляє гарантійну претензію в письмовій формі.

3.4. Продавець розглядає гарантійну претензію відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Для розгляду гарантійної претензії Покупець надає дефектний Товар та документи згідно п.2.5, 2.6 даного Положення.

3.5.1. Товар має бути наданим в тій же комплектності, в якій він був отриманий від Продавця.

3.5.2. Окремі вузли і агрегати мають бути в зібраному стані, без слідів стороннього втручання, а в разі недотримання цієї вимоги із технологічних причин має бути надане мотивоване пояснення.

3.6. Продавець приймає рішення по гарантійній претензії протягом 1 (одного) робочого дня після надання дефектного Товару та документів.

3.7. У разі задоволення гарантійної претензії Продавець інформує про це Покупця і в строк згідно діючого законодавства України надає Товар на заміну дефектного або повертає Покупцю грошові кошти.

3.8. Гарантійні претензії до Товару, який відноситься до електричних виробів, окрім вказаних в п.2.2, розглядаються за умови проведення попередньої діагностики електричної системи автомобіля.

3.9. Для Товарів, які придбані за ціновим рівнем Базовий, Постійний, VIP, можливе задоволення гарантійної претензії за відсутності документів згідно п.2.5, 2.6 даного Положення, але за умови, якщо Покупець замовить у Продавця на заміну дефектному аналогічний Товар з числа актуальних пропозицій на Сайті

3.9.1 Строк звернення з гарантійною претензією не перевищує 14 (чотирнадцять днів) з дати прийому-передачі Товару.

3.9.2. Вартість товару не перевищує 2500 грн.

3.9.3. Задоволення гарантійної претензії відбувається після прийому-передачі Товару, придбаного Покупцем на заміну дефектному.

3.9.4. Задоволення гарантійної претензії Покупця в такий спосіб можливе для кожного найменування Товару лише один раз.

4. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

4.1. Товар підлягає поверненню у випадках та на умовах, які визначених чинним законодавством України та Договором.

4.2. Повернення Товару має обов’язково бути узгодженим з Продавцем.

4.2.1 В ході узгодження визначається порядок передачі Товару: строки, перевізник тощо.

4.2.2. Усі ризики внаслідок неузгодженої повернення Товару несе Покупець.

4.3. Товар, який не був у експлуатації, має мати ціле пакування та штрих-код з номером Замовлення, в іншому випадку Покупцю може бути відмовлено у поверненні Товару.